Οι Χαιρετισμοί

ΟΙΚΟΙ ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΑΡΕΣ ΚΑΤ’ ΑΛΦΑΒΗΤΟΝ

ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΠΑΝΤΑΣ

 

Κοντάκιον

Ήχος πλ. δ’.   Τη υπερμάχω.

Των ασωμάτων λειτουργών πιστοί τα τάγματα˙ και Προφητών σεπτόν χορόν ανευφημήσωμεν. Αποστόλους ομού και Μάρτυρας τους γενναίους, ιεράρχας και Οσίους, σεμνά Γύναια, και απάντων των Αγίων και κατάλογον˙ ανακράζοντες˙ Χαίρετε Πάντες Άγιοι.

Άγγελοι συν Αγίοις, συμπληρούσι τον κύκλον, χορού των Αγίων Πάντων (εκ γ’), εξάρχουσαν έχοντες την Αγνήν, θεόπαιδα και Παρθένον Κόρην Μαριάμ˙ ους ανευφημούντες, προσφωνούμεν ταύτα.

Χαίρετε, Νόες λειτουργοί Κυρίου˙ χαίρετε Μύσται αποκρύφων Υψίστου.

Χαίροις, Δικαίων χορός ο πανάριστος˙ χαίροις, ο προ Νόμου όμιλος ο εξάκουστος.

Χαίρετε, οι εν Νόμω διαπρέψαντες Άγιοι˙ χαίρετε, μετά Νόμον διαλάμψαντες Δίκαιοι.

Χαίροις, Προφητών ο θεόλεκτος σύλλογος˙ χαίροις, Προφητίδων η σεμνή ομήγυρις.

Χαίροις, τερπνή Αγίων πανήγυρις˙ χαίροις, πιστών απάντων η φύλαξις.

Χαίροις, Θεού το εράσμιον κάλλος˙ χαίροις, Χριστού το απόθετον κλέος˙

Χαίρετε Πάντες Άγιοι.

Βλέπων ο Παντεπόπτης το ανθρώπινον γένος λυμαινόμενον εκ του λυμεώνος, τον μονογενή Υιόν  αυτού απέστειλε˙ και έσωσε τους εις αυτόν προσφυγόντας, χορούς Αγίων Πάντων, συμπληρώσας ψάλλειν˙

Αλληλούϊα.

Γένος αδαμιαίον, εξωσθέν της Εδέμ πάλαι, κατήντησεν εις γην την ακανθηφόρον˙ εν ιδρώτι και κόπω πολλώ φαγείν άρτον˙ άλλ’ ο Θεός οικτείρας τούτο, τους αυτού Προφήτας απέστειλε, μηνύσαι την αυτού παρουσίαν.

Χαίρετε, θείοι Προφήται Κυρίου˙ χαίρετε μύσται βουλών του Υψίστου.

Χαίρετε, Νόμου παλαιού θείοι φύλακες˙ χαίρετε, νέας Χάριτος λαμπροί κήρυκες.

Χαίρετε, της Χριστού παρουσίας προάγγελοι˙ χαίρετε, των αυτού ενταλμάτων πειθήνιοι.

Χαίρετε, της του λαού ανομίας οι έκδικοι˙ χαίρετε, ευσεβείας ζηλωταί και υπέρμαχοι.

Χαίρετε, πλάνης διαβόλου διώκται˙ χαίρετε, Πνεύματος του Αγίου επόπται.

Χαίρετε, ευσεβούντων η βάσις˙ χαίρετε, ανομούντων η πτώσις.

Χαίρετε Πάντες Άγιοι.

Δύναμις του Υψίστου, επεσκίασε κόσμω, και έδειξε πληθύν σωζομένων˙ εν οις ο χορός των Αγίων δαδουχεί και οδηγεί, προς θείαν Παραδείσου είσοδον και απαύστως άδει τη Τριάδι.

Αλληλούϊα.

Έχοντες την Τριάδα, εν υμίν ενοικούσαν, Απόστολοι Θεού  του Λόγου, εις τα έθνη πάντα περιήλθητε, κηρύττοντες τον λόγον της πίστεως, και φωτίσαντες άπαντας, δι’ ο βοώμεν.

Χαίρετε, θείοι μαθηταί Κυρίου˙ χαίρετε, μύσται Θεού του Λόγου.

Χαίρετε, τα έθνη Κυρίω προσάξαντες˙ χαίρετε, τον κόσμον δουλείας λυτρώσαντες.

Χαίρετε, ειδώλων τεμένη εδαφίσαντες˙ χαίρετε, ναούς εις Θεού δόξαν εγείραντες.

Χαίρετε, ότι τας ψυχάς υμών Κυρίω εθύσατε˙ χαίρετε, ότι ανθρώπων ψυχάς διεσώσατε.

Χαίρετε, πενίας βροτούς εκλυτρώσαντες˙ χαίρετε, όλβον ευσεβείας πλουτίσαντες.

Χαίρετε, θανάτου λαούς αφαρπάσαντες˙ χαίρετε ζωήν τοις πιστοίς χορηγήσαντες.

Χαίρετε Πάντες Άγιοι.

Ζάλης της εκ της πλάνης, κινδυνεύοντας πάντας, τους λαούς, ώ Απόστολοι θείοι, προς γαλήνην θείαν, γαληνώς διεσώσατε˙ οδηγήσαντες κόσμον απαλλάξαντες πλάνης, βοώντας Κυρίω.

Αλληλούϊα.

Ήκουσεν Αποστόλων την φθογγήν Αθλοφόρων, χορός ο θεηγόρος προθύμως, και τον κόσμον αφέντες ως φθαρτόν, έδραμον, προθύμως τω Χριστώ, θύεσθαι υπέρ αυτού˙ προς ους ανευφημούντες οι πιστοί βοώμεν.

Χαίροις, Μαρτύρων ο χορός ο υπέρτιμος˙ χαίροις, Αθλοφόρων στρατός ο περίδοξος.

Χαίρετε, αστέρες νοητού στερεώματος˙ χαίρετε, φωστήρες ευσεβούντων συστήματος.

Χαίρετε, πλάνην ειδώλων μειώσαντες˙ χαίρετε, Χριστόν ανδρείως κηρύξαντες.

Χαίρετε, βασιλείας του Χριστού κληρονόμοι˙ χαίρετε, Εκκλησίας παμφαέστατοι λύχνοι.

Χαίρετε, νίκην κατ’ εχθρών οι αράμενοι˙ χαίρετε, δόξαν εκ Θεού κομισάμενοι.

Χαίρετε, πάντων ευσεβών οι προστάται˙ χαίρετε, όντως αιχμαλώτων οι ρύσται.

Χαίρετε Πάντες Άγιοι.

Θεοδώρητον χάριν, εκ Θεού ειληφότες, παρέχετε πιστοίς τας ιάσεις˙ νοσούντας ιάσθε˙ αιχμαλώτους λυτρούσθε, και πάσιν οξέως προφθάνετε Αθλοφόροι, και βοάν Κυρίω πάντας πείθετε αλήκτως.

Αλληλούϊα.

Ίδον οι εν τω κόσμω φως υπέρλαμπρον όντως, φωτί Ιεραρχών λαμπρυνθέντες˙ αυγασθέντες εν λυχνία γαρ της του Χριστού Εκκλησίας προτεθέντες, εφώτισαν άπαντας λατρεύειν τη Τριάδι˙ διο οι φωτισθέντες προς αυτούς βοώμεν.

Χαίρετε, θείοι Ποιμενάρχαι Κυρίου˙ στύλοι Εκκλησίας Δεσπότου.

Χαίροις, Ιεραρχών χορός ο φανώτατος˙ χαίροις, Διδασκάλων όμιλος ο λαμπρότατος.

Χαίρετε, δένδρα εύκαρπα νοητού Παραδείσου˙ χαίρετε, σκεύη εύχρηστα Πνεύματος του Αγίου.

Χαίρετε, πλουτισταί πενομένων ανθρώπων˙ χαίρετε, πορθμευταί πλήθους των σωζομένων.

Χαίρετε, πυρσοί της του βίου θαλάσσης˙ χαίρετε, πηγαί βλύζοντες τας ιάσεις.

Χαίρετε, δι’ ών αιρετικών γλώσσαι ησθένησαν˙ χαίρετε, εφ’ ων δυσσεβών τόξα ητόνησαν.

Χαίρετε Πάντες Άγιοι.

Κλέος των Ορθοδόξων, Ιεράρχαι Κυρίου, εδείχθητε διδάξαντες πάντας˙ τα ορθά της ευσεβείας δόγματα, αιρετικών φληναφίας σβέσαντες, και μυήσαντες ημάς βοάν απαύστως τη Τριάδι.

Αλληλούϊα.

Λάμψαντες ως φωστήρες, και πυρσοί εν τω κόσμω, τους πάντες οδηγείτε οδεύειν, εν θαλάσση και χέρσω Άγιοι, και λυτρούσθε πάντας εκ δεινών και συμφορών, διο υμίν βοώμεν, επαξίως ταύτα.

Χαίρετε, φίλοι πιστοί Κυρίου˙ χαίρετε, δούλοι κοινού Δεσπότου.

Χαίρετε, πιστοίς σωτήρες υπάρχοντες˙ χαίρετε, καμνόντων ιατροί χρηματίζοντες.

Χαίρετε, ως πληρώσαντες των Αγγέλων τους χορούς˙ χαίρετε, ως πηγάζοντες ιαμάτων ποταμούς.

Χαίρετε, φωστήρων δίκην κόσμον φάναντες˙ χαίρετε, αστέρες ουρανών καταυγάζοντες.

Χαίρετε, πιστών Εκκλησίας βάσις άσειστος˙ χαίρετε, ευσεβείας κρηπίς η ασάλευτος.

Χαίρετε, οδηγούντες πλανωμένους Κυρίω˙ χαίρετε, εντρυφώντες Παραδείσου προς πλάτος.

Χαίρετε Πάντες Άγιοι.

 Μέλλοντος του Δεσπότου ενδημήσαι τω κόσμω, Προφήτας προαπέστειλε τούτω και χορόν Αποστόλων αγαγών, επεσπάσαντο Μαρτύρων και Οσίων τους χορούς άπαντας, την άνω Εκκλησίαν δι’ αυτών πληρώσας του βοάν απαύστως˙

Αλληλούϊα.

Νέας χάριτος ώφθη, Ιωάννης μεσίτης, ο Πρόδρομος και αρχή μονοτρόπων˙ αλείπτης και κανών των ασκητών εδείκνυτο, εν οις διέλαμψαν Αντώνιος, συν τοις λοιποίς προς ους βοώμεν.

Χαίροις, χορός ασκητών ο πανάριστος˙ χαίροις, πληθύς Οσίων η πάντιμος.

Χαίρετε, Αγγέλων μιμηταί και εφάμιλλοι˙ χαίρετε, ανθρώπων οδηγοί και σωτήριοι.

Χαίρετε, Νόων τον χορόν συμπληρούντες˙ χαίρετε, δαιμόνων την πληθύν τραυματούντες.

Χαίρετε, ότι τα ουράνια συνηνώσατε τη γη˙ χαίρετε, ότι τα επίγεια ελογίσασθε πηλόν.

Χαίρετε, ως χουν τον χρυσόν ηγησάμενοι˙ χαίρετε, Χριστόν αντί πάντων κτησάμενοι.

Χαίρετε, της ερήμου τα τερπνότατα κρίνα˙ χαίρετε, Παραδείσου τα πανεύοσμα ρόδα.

Χαίρετε Πάντες Άγιοι.

Ξένον βίον εν κόσμω των Οσίων ο δήμος, διήνυσε και ξένην ανθρώποις οδόν και άτριπτον έδειξε, την άγουσαν προς πλάτος Παραδείσου, και σωτηρίας πρόξενον, ην ημείς εφεπόμενοι ίχνεσιν αυτών βαίνοντες˙ βοώμεν ούτως.

Αλληλούϊα.

Όλος ήλθεν εξ  ύψους, την θεότητα έχων, Πατρός ο προαιώνιος Λόγος, και τα έθνη πάντα προσκαλών εκ σκότους προς φως, ανέδειξεν Αγίων δήμους λαμπρούς˙ ους ανευφημούντες βοώμεν.

Χαίροις, Δικαίων πληθύς  η τιμία˙ χαίροις, Προφητών ξυνωρίς η αγία.

Χαίρετε,  Απόστολοι των ανθρώπων πρεσβευταί˙ χαίρετε, Διδάσκαλοι αλιέων μαθηταί.

Χαίρετε, Αθλοφόρων αναρίθμητος στρατός˙ χαίρετε, των Οσίων αξιέπαινος χορός.

Χαίρετε, πάντων των Δικαίων το πλήθος˙ χαίρετε, των θείων Γυναικών το στίφος.

Χαίρετε, Αγγέλων συμπολίται και σύσκηνοι˙ χαίρετε, δαιμόνων δραπέται και αντίμαχοι.

Χαίρετε, ημών προστάται και καύχημα˙ χαίρετε, παντός του κόσμου διάσωμα.

Χαίρετε Πάντες  Άγιοι.

Πάσα φύσις Αγγέλων, κατεπλάγη ορώσα, προς πάλην τους Αγίους χορούντας, δυσμενών ασάρκων  πονηρών˙ και Χριστού νευρούμενοι δυνάμει, συμπατούντας τούτους, και νίκης στέφος αίροντος, συν τούτοις ήδον.

Αλληλούϊα.

Ρήτορας πολυφθόγγους, απεστόμισεν όντως χορόν ο των Αγίων Πάντων, και ως αφώνους ιχθύας απέδειξε˙  του Παρακλήτου χάριτι ρητορεύοντας, το άφραστον μυστήριον, Θεού ενανθρωπήσεως, διο βοώμεν.

Χαίρετε, φέγγος ηλίου αδύτου˙ χαίρετε, θεία όργανα Παρακλήτου.

Χαίρετε, Ελλήνων μωρίαν ελέγξαντες˙ χαίρετε, αθέων ασέβειαν σβέσαντες.

Χαίρετε, ειδώλων τεμένη τεφρώσαντες˙ χαίρετε, ναούς Κυρίω δομήσαντες.

Χαίρετε, Ναοί Τριάδος υπάρξαντες˙ χαίρετε, Χριστού ποθητοί χρηματίσαντες.

Χαίρετε, ευσεβούντων κέρας οι ανυψούντες˙ χαίρετε, ασεβούντων οφρύν καταβαλόντες.

Χαίρετε, πρεσβευταί των υμάς ευφημούντων˙ χαίρετε, λυτρωταί των υμίν μελωδούντων.

Χαίρετε Πάντες Άγιοι.

Σώσαι θέλων τους πάντας, ο Σωτήρ εκ της πλάνης, κατήλθεν εν τω κόσμω αφ’ ύψους, και Αγίων απάντων συμπληρών τον χορόν, ακούει παρά πάντων ούτως.

Αλληλούϊα.

Τείχος των Ορθοδόξων, και απόρθητοι πύργοι, εφάνητε Αγίων οι δήμοι˙ διο οι καταφεύγοντες προς υμάς φρουρούμεθα, και λύτρωσιν ευράμενοι της των εχθρών βλάβης, γεραίροντες υμάς βοώμεν.

Χαίρετε, ρύσται των ευσεβούντων˙ χαίρετε, σώσται κινδυνευόντων.

Χαίρετε, αστέρες νοητού στερεώματος˙ χαίρετε, φωστήρες οικουμένης θεόσδοτοι.

Χαίρετε, αστραπαί διελθόντες την κτίσιν˙ χαίρετε, προμηθευταί προς τας άνω σκηνώσεις.

Χαίρετε, των θαυμάτων πελαγίζοντες ρείθρα˙ χαίρετε, νοσημάτων εκδιώκοντες κλείθρα.

Χαίρετε, πεινόντων οι τροφοί και θαλπήριοι˙ χαίρετε, καχεκτούντων ιατροί και σωτήριοι.

Χαίρετε, οι πνευμάτων πονηρίας διώκται˙ χαίρετε, δόξης του Κυρίου επόπται.

Χαίρετε Πάντες Άγιοι.

Ύμνον σοι Θεού Λόγε, στόματος εκ πηλίνου, προσφέρομεν τολμώντες εκ πόθου˙ ότι ανεπαισχύντους ημίν πρεσβευτάς, εδωρήσω τους Αγίους άπαντας, πιστώς σε θεραπεύσαντας, και δι’ αυτών οικτείρεις άπαντας, τους σοι βοώντας˙

Αλληλούϊα.

Φωτοπάροχον αίγλην, ο χορός των Αγίωνμ, αυγάζει τοις ανθρώποις πλουσίως˙ τω γαρ φωτί της τρισηλίου αίγλης πυρσευόμενος, αντανακλώσας πέμπει τας αυγάς, του τρισηλίου αμαρύγματος˙ διο οι φωτισθέντες δι’ αυτών βοώμεν.

Χαίροις, Ασωμάτων ο χορός˙ ο υπέρλαμπρος˙ χαίροις, Αρχαγγέλων τριάς η θεόλεκτος.

Χαίροις, των Δικαίων πληθύς η θεοσύλλεκτος˙ χαίροις, Προφητών όμιλος θεοδόξαστος.

Χαίροις, Αποστόλων δωδεκάς η θεόφθογγος˙ χαίροις, η δεκάς των επτά θεοπρόβλητος.

Χαίροις, Αθλοφόρων ακατάπληκτος στρατός˙ χαίροις, Ομολογησάντων καρτερόψυχος λογάς.

Χαίρετε, θείοι Ιεράρχαι Κυρίου˙ χαίρετε, πάντες Ιερείς του Υψίστου.

Χαίρετε, Γυναίων αθλησάντων κατάλογος˙ χαίρετε, Οσίων Ασκητών η ομήγυρις.

Χαίρετε Πάντες Άγιοι.

 Χάρις τω Ευεργέτη και ημών Κηδεμόνι, τω δείξαντι Αγίων τους δήμους, δι’ αυτών γαρ πας πιστός σέσωσται, και παρρησίαν προς αυτόν ευρίσκομεν, οι εν αμαρτίαις υπεύθυνοι αυτώ βοώντες.

Αλληλούϊα.

Ψάλλοντές σοι τον ύμνον, ευφημούμεν εκ πόθου, το κράτος σου Θεού Λόγε˙ ότι ως ήλιος λαμπρός, αυτός φαίνων μέσον, και ως αστέρας φαεινούς, τους σους Αγίους έδειξας, προς ους βοώμεν.

Χαίρετε, Νόων αΰλων Δυνάμεις˙ χαίρετε, θείων Αρχαγγέλων τάξεις.

Χαίρετε, Προφήται του Νόμου υπέρμαχοι˙ χαίρετε, Δίκαιοι, ευσεβείς οι πρόβολοι.

Χαίρετε, Ιεράρχαι Ορθοδόξων Διδάσκαλοι˙ χαίρετε, όσιοι μετανοίας συνήγοροι.

Χαίρετε, Γυναίων αι γενναίως αθλήσασαι˙ χαίρετε, τούτων αι οσίως ασκήσασαι.

Χαίρετε, φίλοι ποθητοί Θεού Λόγου˙ χαίρετε, μύσται και επόπται Κυρίου.

Χαίρετε Πάντες Άγιοι.

 Ώ Πανύμνητε Μήτερ, συν ταις άνω Δυνάμεσι, και πάσι τοις Αγίοις Κυρίου (εκ γ’), δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρύσαι συμφοράς άπαντας, και αιωνίου λύτρωσαι κολάσεως, τους Θεώ βοώντας˙

Αλληλούϊα.

Και πάλιν το Κοντάκιον.

Ήχος πλ. δ’. Τη υπερμάχω.

Των Ασωμάτων Λειτουργών πιστοί τα τάγματα˙ και Προφητών σεπτόν χορόν ανευφημήσωμεν˙ Αποστόλους ομού και Μάρτυρας τους γενναίους˙ Ιεράρχας και Οσίους σεμνά Γύναια, και απάντων των Αγίων τον κατάλογον ανακράζοντες.

Χαίρετε Πάντες Άγιοι.